Contracte de lloguer

TERMINIS I CONDICIONS DEL CONTRACTE

1.- DURADA DEL CONTRACTE: Aquest arrendament tindrà la durada lliurement pactada per les parts. 

2.- PREU I CANCEL·LACIÓ: El preu de l’arrendament serà íntegrament abonat a l’inici de la relació contractual.

3.- POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: La cancel·lació del lloguer implicarà la devolució del mateix dins els termes següents: 

· Cancel·lació abans de 48 hores: Devolució del 100%

· Cancel·lació abans de 24 hores: Devolució del 50%

4.- ESTAT DEL VEHICLES I MATERIALS ARRENDATS: Són lliurats en perfecte estat de funcionament, amb totes les seves eines, accessoris i equip i la persona arrendatària l’ha de tornar en les mateixes condicions. 

La persona arrendatària està obligada a cuidar el material arrendat i prendre totes les precaucions necessàries per protegir-lo de danys, pèrdua o robatori. Queda expressament prohibit a l’arrendatari cedir, vendre, hipotecar, permutar o pignorar la bicicleta o les eines i elements.

Si el vehicle arrendat funcionés amb motor elèctric, es lliurarà a l’inici de l’arrendament amb la bateria totalment carregada. L’autonomia de les bateries és d’uns 25 km, amb variacions que depenen del pes del conductor, les condicions climatològiques i l’ús del vehicle. En cas que el vehicle es quedés sense bateria durant el període de lloguer, se li proporcionarà a l’arrendador una bateria de recanvi.

5.- DEVOLUCIÓ DEL MATERIAL ARRENDAT: Els vehicles i accessoris es tornaran en finalitzar el període de lloguer al domicili de l’arrendadora, dins del temps establert per fer-ho. 

La devolució amb retard del vehicle penalitzarà el client amb 10 euros per hora, les dues primeres hores i 50€ per hora les següents. La fracció d’hora es computa com a hora completa. 

De no realitzar el lliurament del vehicle el mateix dia estipulat al contracte, la penalització serà de 200€ per dia de retard. 

El retard igual o superior de 48h en el lliurament dels vehicles i accessoris es considerarà com a pèrdua, destrucció o robatori dels mateixos i el client haurà d’abonar al propietari els imports estipulats a la clàusula sisena, tarifa de reposició.

6.- RESPONSABILITATS.

L’import de tota mena de multes, despeses judicials i extrajudicials derivades de qualsevol tipus de sanció, incloses despeses de grua i dipòsit municipal per retirar el vehicle, per fets ocorreguts durant la vigència del contracte seran a càrrec de la persona arrendatària.

El cost per deteriorament dels vehicles i accessoris anirà a càrrec de la persona arrendatària. La persona arrendatària ha d’informar l’arrendadora dels danys ocasionats al material o del mal funcionament del mateix en tornar-los. Al final del període de lloguer l’arrendadora determinarà les condicions de lliurament del material llogat i valorarà donat el cas, les pèrdues o danys ocasionats.

Si es produeix pèrdua, robatori o dany durant el període de lloguer, el client assumirà de manera immediata la totalitat dels costos de reparació i/o reposició ocasionats.

 • Tarifa de reposició:
  • 400€ per patinet
  • 50€ per casc
  • 350€ per Bicicleta
 • Tarifa de reparació: segons pressupost de reparació, no podent la reparació superar el preu de la reposició. En cas que la reparació sigui superior a la reposició, al client se li carregarà la tarifa de reposició.

7.- SOBRE LA PERSONA ARRENDATÀRIA I ELS SEUS ACOMPANYANTS: La persona arrendataria i els seus acompanyants declaren tenir plena capacitat d’obrar i estar en perfectes condicions de salut física i mental, així com ser capaç de manejar el vehicle arrendat i saber fer servir correctament l’equipament llogat. Així mateix, el client manifesta conèixer les normes de circulació i trànsit espanyoles i conduir amb la cura i respecte a la resta dels vianants i vehicles així com a les mencionades normes. 

8.- ASSEGURANÇA.- El lloguer es realitza amb la cobertura de l’assegurança de Responsabilitat Civil corresponent que cobreix tots els danys causats per origen del lloguer a tercers, persones i béns, amb número de pòlissa 181016714149.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ / SUBMISSIÓ A FUR: Aquest contracte es regeix per la llei espanyola i les parts renuncien expressament qualsevol altre fur, que els pogués correspondre, sotmetent-se expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de quantes qüestions i controvèrsies puguin sorgir en relació amb aquest contracte. 

10.- LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: Les dades facilitades pel client, seran utilitzades exclusivament per a la correcta prestació del servei contractat, podent sol·licitar, d’acord amb la llei, el seu Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Limitació i Portabilitat, mitjançant comunicació a l’arrendador al següent email hola@voltz.cat

11.- SEPARABILITAT I NUL·LITAT. Si qualsevol apartat o estipulació fos declarat, totalment o parcialment, nul o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectés tan sols aquesta disposició o la seva part que resulti nul·la o ineficaç, i la resta de termes i condicions romandrà vigent en tot allò la resta, tenint per no posada aquesta disposició o la seva part que resulti afectada. 


PLAZOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO

1.- DURACIÓN DEL CONTRATO: Este arrendamiento tendrá la duración libremente pactada por las partes. 

2.- PRECIO Y CANCELACIÓN: El precio del arrendamiento será íntegramente abonado al inicio de la relación contractual.

3.-POLÍTICA DE CANCELACIÓN: La cancelación del alquiler implica la devolución del mismo dentro de los siguientes términos: 

· Cancelación antes de 48 horas: Devolución del 100%

· Cancelación antes de 24 horas: Devolución del 50 %

4.-ESTADO DE VEHÍCULOS Y MATERIALES ARRENDADOS: Son entregados en perfecto estado de funcionamiento, con todas sus herramientas, accesorios y equipo y la persona arrendataria debe devolverlo en las mismas condiciones. 

La persona arrendataria está obligada a cuidar el material arrendado y tomar todas las precauciones necesarias para protegerlo de daños, pérdida o robo. Queda expresamente prohibido al arrendatario ceder, vender, hipotecar, permutar o pignorar la bicicleta o herramientas y elementos.

Si el vehículo arrendado funciona con motor eléctrico, se entregará al inicio del arrendamiento con la batería totalmente cargada. La autonomía de las baterías es de unos 25 km, con variaciones dependientes del peso del conductor, las condiciones climatológicas y el uso del vehículo. En caso de que el vehículo se quedara sin batería durante el período de alquiler, se le proporcionará al arrendador una batería de repuesto.

5.- DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL ARRENDADO: Los vehículos y accesorios se devolverán al finalizar el período de alquiler en el domicilio de la arrendadora, dentro del tiempo establecido para ello. 

La devolución con retraso del vehículo penalizará al cliente con 10 euros por hora, las dos primeras horas y 50€ por hora las siguientes. La fracción de hora se computará como hora completa. 

De no realizar la entrega del vehículo el mismo día estipulado en el contrato, la penalización será de 200€ por día de retraso. 

El retraso igual o superior a 48h en la entrega de los vehículos y accesorios se considerará como pérdida, destrucción o robo de los mismos y el cliente deberá abonar al propietario los importes estipulados en la cláusula sexta, tarifa de reposición.

6.-RESPONSABILIDADES.

El importe de todo tipo de multas, gastos judiciales y extrajudiciales derivados de cualquier tipo de sanción, incluidos gastos de grúa y depósito municipal para retirar el vehículo, por hechos ocurridos durante la vigencia del contrato serán a cargo de la persona arrendataria.

El coste por deterioro de los vehículos y accesorios irá a cargo de la persona arrendataria. La persona arrendataria debe informar a la arrendadora de los daños ocasionados al material o del mal funcionamiento del mismo al devolverlos. Al final del período de alquiler la arrendadora determinará las condiciones de entrega del material alquilado y valorará dado el caso, las pérdidas o daños ocasionados

Si se produce pérdida, robo o daño durante el período de alquiler, el cliente asumirá de forma inmediata la totalidad de los costes de reparación y/o reposición ocasionados.

 • Tarifa de reposición:
  • 400€ por patinete
  • 50€ por casco
  • 350€ por Bicicleta
 • Tarifa de reparación: según presupuesto de reparación, no pudiendo la reparación superar el precio de la reposición. En caso de que la reparación sea superior a la reposición, al cliente se le cargará la tarifa de reposición.

7.-SOBRE LA PERSONA ARRENDATARIA Y SUS ACOMPAÑANTES: La persona arrendataria y sus acompañantes declara tener plena capacidad de obrar y estar en perfectas condiciones de salud física y mental, así como ser capaz de manejar el vehículo arrendado y saber utilizar correctamente el equipamiento alquilado. Asimismo, el cliente manifiesta conocer las normas de circulación y tráfico españolas y conducir con el cuidado y respeto al resto de peatones y vehículos así como a las mencionadas normas. 

8.-SEGURO.-El alquiler se realiza con la cobertura del seguro de RC correspondiente que cubre todos los daños causados ​​por origen del alquiler a terceros, personas o bienes con póliza 181016714149

9.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN / SUMISIÓN A FUERO: Este contrato se rige por la ley española y las partes renuncian expresamente cualquier otro fuero, que pudiera corresponderles, sometiéndose expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona para la resolución de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir en relación con este contrato. 

10.-LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos facilitados por el cliente, serán utilizados exclusivamente para la correcta prestación del servicio contratado, pudiendo solicitar, de acuerdo con la ley, su Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición , Limitación y Portabilidad, mediante comunicación al arrendador al siguiente email hola@voltz.cat

11.-SEPARABILIDAD Y NULIDAD. Si cualquier apartado o estipulación fuera declarado, total o parcialmente, nulo o ineficaz, esta nulidad o ineficacia afectará tan sólo a esta disposición o su parte que resulte nula o ineficaz, y el resto de términos y condiciones permanecerá vigente en todo lo demás, teniendo por no puesta esta disposición o su parte que resulte afectada.